Contacta

Formulari de contacte

    Informació bàsica sobre protecció de dades

    Les dades recollides s’incorporaran i tractaran en l’activitat de tractament Contacte web Ajuntament de Lleida, responsabilitat de l’Ajuntament de Lleida, situat a la plaça Paeria, núm. 1, 25007-Lleida, davant de qui les persones afectades podran exercir els seus drets. La finalitat del tractament és l’atenció a les consultes enviades a través de qualsevol dels formularis de contacte dels webs municipals. El tractament de dades queda legitimat amb el consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD). Les dades personals no es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits previstos expressament en l’ordenament jurídic. Teniu dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Correu electrònic de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@paeria.cat. INFORMACIÓ DETALLADA en aquest enllaç:

    www.paeria.cat/protecciodades/ajuntament/contacte/ca

    paeria.cat